Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

KRoki. Uwiedzeni tańcem

wystawa fotografii Katarzyny Machniewicz w ramach IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki


FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

 

Wystawa obejmuje wybrane fotografie wykonane w trakcie spektakli (oraz prób) prezentowanych w ramach dwóch ostatnich edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki w 2014 i 2015 r. w Krakowie. Festiwal to spotkanie tych, którzy zostali uwiedzeni przez taniec. Uwiedzeni trwale zostali choreografowie i tancerze. Uwiedzeni pozostają krytycy tańca, kuratorzy oraz Organizatorzy Festiwalu. Uwodzeni i uwiedzeni są widzowie. Uwiedziona zostałam również ja. W tańcu uwodzą mnie emocje. Artyści, choreografowie, tancerze zapraszają mnie do swoistego dialogu, w którym językiem są emocje ucieleśnione w ruchu, w geście, w mimice twarzy…, w energii i napięciu ciała. Moją odpowiedzią w tym dialogu są również emocje, których namacalnym wyrazem jest obraz zatrzymany naciśnięciem spustu migawki. Emocje są dla mnie językiem uniwersalnym, ponadkulturowym, są spoiwem, które łączy tradycję i awangardę, stanowiąc nierzadko opozycję pomiędzy naturą i kulturą. Tymi tropami wiodły mnie kuratorki edycji „Pomiędzy światami”. Moje emocje wzbudza piękno emocji (również tych, które uznajemy za trudne) i piękno ciała. Często nieoczywiste i niepowierzchowne, tak jak chciały tego kuratorki edycji „Piękno utracone?”.

Prace prezentowane na wystawie stanowią wyraz mojego osobistego uwiedzenia.

W tym roku niewątpliwie zostaniemy uwiedzeni po raz kolejny.

Katarzyna Machniewicz

 

Katarzyna Machniewicz

Fotografią tańca zajmuje się od 2008 roku. Fotografuje przede wszystkim taniec współczesny. Zdobywała doświadczenie w tej dziedzinie oraz doskonaliła swoje umiejętności fotografując najlepszych artystów polskich i zagranicznych, również w bardzo trudnych warunkach. Jej zainteresowania fotograficzne oscylują aktualnie wokół obrazowania ekspresji ruchowej, odrealnienia ciała, urealniania ekspresji emocjonalnej przez ruch i ciało oraz wpływu ruchu na ciało oraz emocje tancerza.

 

Jej fotografie były publikowane między innymi w czasopismach polskich i zagranicznych, w materiałach promocyjnych festiwali, na stronach portalu taniecpolska.pl, a także na stronach internetowych artystów, których spektakle fotografowała. W listopadzie 2015 roku zdobyła główną nagrodę w kategorii "teatralna fotografia sezonu" w Konkursie Fotografii Teatralnej 2015 organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego za zdjęcie wykonane w czasie spektaklu 'ROOM 40' w choreografii Macieja Kuźmińskiego. Jej prace były prezentowane na wystawie indywidualnej "Rezydencje BalletOFFFestival 2015" w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, oraz "Taniec. Kobieta. Mężczyzna. Continuum." w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku 7 kwietnia - 24 kwietnia 2016 jako wydarzenie w ramach Festiwalu Kalejdoskop, na Wystawie Prac Finalistów prezentowanej w siedzibie Instytutu Teatralnego w dniach 23 listopada 2015 – 23 stycznia 2016 oraz na wystawie zbiorowej prac finalistów i uczestników Konkursu Fotografii Teatralnej 16 listopada – 17 grudnia 2015, Galeria Plenerowa – Muzeum Łazienki Królewskie, Al. Ujazdowskie w Warszawie (wystawa prezentowana aktualnie w Krakowie jako część Krakow Photo Fringe w dniach 12.05-12.06.2016 przy Bibliotece Jagiellońskiej – ul. Oleandry i Ingardena).

 

Na przełomie kwietnia i maja 2016 r. poprowadziła własne autorskie warsztaty fotografii tańca zorganizowane przez Krakowskie Centrum Choreograficzne przy Nowohuckim Centrum Kultury jako wydarzenie towarzyszące V edycji Festiwalu SPACEr w Krakowie.

 

----

 

 Exhibition: KRoki. Seduced by Dance

 

The exhibition includes photographs taken during performances presented as part of two last editions of KROKI – International Festival of Contemporary Dance, 2014 and 2015 in Cracow. This festival is an event for people seduced by dance. Choreographers and dancers have been seduced permanently. Dance critics, curators, and the Organizers of the Festival are also seduced. Spectators have been seduced and are being seduced. I also have been seduced. Emotions are the factor that seduces me in dance. Artists, choreographers, and dancers invite me to a dialogue in which emotions that are manifested in movements, gestures, face expressions... in a dancer's body tension and energy are the language. I also answer with emotions that are expressed by an image captured by pressing the shutter button. For me emotions are a universal, cross-cultural language, they are a binder that connects tradition and avant-garde, often being an opposition between nature and culture. These are the clues, given to me by the curators of the edition "Between worlds", that I followed. The beauty of emotions (also those considered difficult) and beauty of the body stir my emotions. These emotions are often nonobvious and unapparent, just as the curators of the edition "Lost beauty?" wanted. 

The works presented at the exhibition express my personal seduction. 

This year, we will certainly be seduced again.

Katarzyna Machniewicz

 

Katarzyna Machniewicz

She has been involved in dance photography since 2008. The primary subject of her photographs is contemporary dance. She has gained experience and perfected her skills in the field by photographing the leading Polish and foreign artists, sometimes in very difficult conditions. Her current photographic interests revolve around depicting kinetic expression, making the body unreal, materialising emotional expression through the body and motion, as well as the influence of motion on the body and emotions of the dancer. 

 

Her photographs have been published in both Polish and foreign magazines, promotional materials of festivals, the Polish dance website taniecpolska.pl, as well as websites of the artists whose performances she has photographed. In November 2015, she received the main award in the 2015 Theatre Photography Competition, organized by the Zbigniew Raszewski Theatre Institute, for her photograph taken during the “ROOM 40” performance, choreographed by Maciej Kuźmiński.  Her work has been displayed at the “2015 BalletOFFFestival Residencies” solo exhibition at the Nowa Huta Cultural Centre in Cracow, "Dance.Man.Woman.Continuum." in WOAK Bialystok from 7 to 24 april 2016 as event of  Festival "Kaleidoskope", the collective exhibition of the works of the finalists and participants of the Theatre Photography Competition from 16 November to 17 December 2015, the Łazienki Królewskie Museum Open-Air Gallery on Aleje Ujazdowskie in Warsaw, as well as the Exhibition of Finalists’ Works held at the headquarters of the Theatre Institute from 23 November 2015 to 23 January 2016. The collective exhibition of the works of the finalists and participants of the Theatre Photography Competition is currently presented in Cracow as part of Krakow Photo Fringe from 12 may to 12 june 2016 near the Jagiellonian Library of the Jagiellonian University along the Oleandry and Ingardena streets).

 

At the turn of April and May, she conducted her own dance photography workshops organized by Cracow Choreographic Centre within Nowa Huta Cultural Centre as an event within the 5th edition of SPACEr Festival in Cracow.

 

Contact info:

 

Katarzyna Machniewicz

k.machniewicz@gmail.com

www.machniewicz.com


Bilety:

Wstęp wolny 

Wystawa czynna w dniach 13 - 25 maja, codziennie w godz. 10.00 - 18.00

Dodatkowe informacje:

www.machniewicz.com

13 Maja 2016 godzina 10.00

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej