Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

KRoki - Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego 2016

IV edycja pod hasłem "Ciało (nie) wystarczy" 13 - 22 maja 2016


FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

Tegoroczna edycja pod hasłem Ciało (Nie) Wystarczy pokaże dwie twarze współczesnej sztuki tańca. Zaprezentujemy artystów i zespoły, które fantastycznie wykorzystują najnowsze, interaktywne technologie oraz tych, którzy skupiając się na ciele i jego możliwościach olśniewają nowymi technikami  tańca. W programie po raz pierwszy aż dwie polskie premiery, w tym własna - MOS-owa pt. „Digital Garden 2016” przygotowana przez zespół techniczny MOS i zaprzyjaźnionych tancerzy. Druga to najnowszy projekt Tomasza Bazana „Solar Plexus” inspirowany powieścią „Solaris” Lema.  W nurcie spektakli interaktywnych zobaczymy jeszcze zaskakujący poetycki spektakl węgierski „The Miracles of the night” zespołu „The Symptoms” i choreografki Reki Szabo.

W programie aż trzy wielkie zagraniczne gwiazdy! Słynni od lat Johannes Wieland ze spektaklem „Darwintodarwin” i Ann van den Broek z najlepszym spektaklem tanecznym Holandii w 2015 roku -„The Black Piece”. Najmłodsza gwiazda to podbijająca świat choreografka z Izraela Sharon Eyal i zespół LEV ze spektaklem „OCD Love”. W programie festiwalu także pokaz spektaklu Krakowskiego Teatru Tańca „Nesting”, warsztaty dla najmłodszych pod hasłem MAŁE KRoki, warsztaty dla niepełnosprawnych (NIE)ZWYKŁE KRoki oraz spotkania z artystami i projekcje spektakli tanecznych.

 

Kurator - Katarzyna Bester.

 

KRoki to prawdziwa uczta dla miłośników tańca i teatru, niespodzianka dla miłośników interaktywnych działań w przestrzeni, technologia w sztuce oraz doskonałość i piękno ludzkiego ciała.

 

Zapraszamy do Małopolskiego Ogrodu Sztuki, który już po raz czwarty zamienia się w Ogród Tańca!

 

Iwona Kempa

Dyrektor Festiwalu

Kierownik Artystyczna MOS

 

 

---

This year’s edition under the motto Body Is (Not) Enough will show two faces of contemporary dance art. We will present artists and ensembles which know how to fantastically use the newsy, interactive technologies and those who focus on the body and its potential. olśniewają with new dance techniques. For the first time there will be two Polish premieres on the programme, including MGA’s Digital Garden 2016 produced by  the technical staff of the MGA and our friends – the  dancers. AnothEr premiere is Tomasz Bazan’s most recent project Solar Plexus, inspired by Lem’s novel  Solaris.  Interactive performances will also include a Hungarian zaskakujący poetic  performance The Miracles of the Night by The Symptoms group and the choreographer Reki Szabo.

Three great stars from abroad are also on the programme: the renowned and well-known for years Johannes Wieland with his production Darwintodarwin and Ann van den Broek z with the best Dutch dance performance of the year 2015 -The Black Piece, as well the youngest star,  Sharon Eyal, an Israeli choreographer …  with L-E-V ensemble to present their performance OCD LoveNesting, a performance by the Kraków Dance Theatre, MAŁE KRoki workshops for the youngest participants, NIEZWYKŁE KRoki workshops for persons with disabilities, meetings with artists and screening of dance performances will also be on the festival programme.

 

Katarzyna Bester is the Curator.

 

KRoki is a true feast for dance and theatre aficionados, a surprise for enthusiasts of interactive happenings in the space, showing technology in art and the beauty and perfection of human body.

 

We invite you to the Małopolska Garden of Arts  which will turn into a Garden of Dance for the fourth time!

 

Iwona Kempa

Festival Director

Artistic Director, MOS

Ciało (nie) wystarczy

The body is (not) enough

 

 

Ciało – mikro i makrokosmos tańca. To od niego wszystko się zaczyna i na nim się kończy. Muskularne czy chore, energiczne czy w bezruchu, uwalniane czy kształtowane jest na scenie samoistnym imperium, ostatnią instancją poza którą wydawałoby by się nie ma już tańca.

 

Niekiedy jednak taniec jest podróżą nie w głąb ciała ale poza ciało. Kiedy to nie wewnętrzne procesy fizyczne stają się przedmiotem artystycznego namysłu, ale ich przekroczenie, wyjście poza ciało w interdyscyplinarną i multimedialną przestrzeń nowych możliwości. 

 

Czego szukają w niej artyści? Zarówno ci, którzy „zdradzają” swoje ograniczające ciała  na rzecz współpracy z maszyną jak i ci, którzy łakną ludzkiego czynnika w ich cyfrowych, zimnych światach? Co kryje się za tym brakiem, za tą potrzebą dopełnienia?

 

W sztuce zawsze obecne było pragnienie poszerzenia fizycznych możliwości człowieka. Jak w balecie, który można by nazwać analogową techniką przekroczenia lub też w bioarcie, w którym transgresja zakłada wprost rozumianą inwazje technicznych gadżetów we własne ciało. Taniec współczesny także na wiele sposobów tworzy swoje, wyłącznie cielesne techniki będące odpowiedzią na transhumanistyczne dążenia.

Jednak czy ciało może wyrazić wszystko? Czy jest materiałem na tyle metamorficznym, na tyle plastycznym aby wyrazić wszystko to co pomyśli głowa?Dzięki obecności cyfrowych narzędzi tancerz osiąga niedostępne fizycznie jakości. Wraz z inteligentnymi technologiami formułuje nowy rodzaj  pociągającego i niekiedy bardzo twórczego partnerstwa. Dla wielu jednak obecność multimedialnych gadżetów na scenie jest uproszczeniem i zagrożeniem dla fundamentalnej dla tańca fizycznej obecności a pozorna symbioza oznacza w rzeczywistości przegraną człowieka.

 

Czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki stawia sobie za cel konfrontacje tych dwóch koncepcji twórczych, dwóch stanowisk, dwóch różnych praktyki obecnych we współczesnym tańcu z których jedna poszukuje nowych technik w ciele a druga „nowe technologie” wytwarza we współpracy z cyfrowymi mediami. Co zyskuje, a co traci w każdym z tych przypadków taniec, czy coraz ściślejsza fuzja człowieka i maszyny obecna w naszym ponowoczesnym świecie znajduje swoje przełożenie w ich koegzystencji na scenie, czy raczej jest to walka o dominację? Kto przetrwa, co wyniknie z tego zderzenia dowiemy się już wkrótce.

 

kuratorka Katarzyna Bester

 

---

The body – the micro- and macro-space of dance. Here, everything starts from the body and finishes with the body. Whether muscular or sick, full of energy or motionless, freed or shaped, when on stage, it is an autonomous empire, the last resort beyond which there seems to be no more dance.

However, dance is sometimes a journey not to the inside of the body but to the outside of it. This happens when not the inner physical processes become the object of artistic reflection but transgressing them, going beyond the body into the interdisciplinary and multimedia space of new opportunities. 

 

What do artists search for in this space? Both those who “betray” their limiting bodies for the benefit of cooperation with a machine, and those who crave for a human element in their digital, cold worlds? What is hidden behind this deficiency, this need of complementation?

 

In art, the desire to broaden physical abilities of man has always been present. As in ballet, which could be called an analogue technique of transgression or in bio art, in which transgression assumes directly understood invasion of technical gadgets into one’s own body. In many ways, contemporary dance also creates its own, exclusively bodily techniques constituting a response to transhumanist attempts.

But can the body express anything? Is it a material that is metamorphic enough, plastic enough to express every thought of the mind? Thanks to the presence of digital tools, the dancer reaches qualities which are physically inaccessible. Accompanied by intelligent technologies, the dancer formulates a new sort of attractive and sometimes very creative partnership. To many people, however, the presence of multimedia gadgets on stage is a simplification and a threat to the physical presence that is fundamental to dance, whereas the apparent symbiosis in fact means man’s defeat.

 

The objective of the fourth edition of the International Contemporary Dance Festival “KRoki” is to confront those two creative concepts, two standpoints, two different practices present in contemporary dance, one of which searches new techniques in the body and the other produces “new technologies” in collaboration with digital media. What does dance win and what does it lose in each case? Does the closer and closer fusion of man and machine, which is present in our postmodern world, translate into their coexistence on stage or is it rather a fight for dominance? Who will survive? What will be the result of this collision? We will soon know.

 

curator Katarzyna Bester

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

13 maja

od 10.00 "KRoki. Uwiedzeni tańcem" - wystawa fotografii Katarzyny Machniewicz (czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00)

19.00 "Digital Garden 2016" (MOS, Polska, Kraków) – premiera!

 

14 maja

16.00 Warsztaty dla niewidomych „(NIE)ZWYKŁE KRoki”

19.00 Projekcja filmów The Symptoms Dance Company: "Árnyékfilm “Shadow Movie” i Gyászfilm ”Mourning”

 

15 maja 

16.00 Warsztaty dla niewidomych „(NIE)ZWYKŁE KRoki”

19.00 The Symptoms/Réka Szabo „The Miracles of the night” (2015, Węgry)

 

16 maja

19.00 Projekcja filmów "Days for dancing" i "Days for dancing out" na podstawie spektaklu Tomasza Bazana (reż. Patrycja Planik)

 

17 maja

19.00 Tomasz Bazan "Solar Plexus" (2016, Polska) – premiera!

 

18 maja

16.00 Warsztaty dla niewidomych „(NIE)ZWYKŁE KRoki”

19.00 Johannes Wieland „Darwintodarwin” (2015, Niemcy)

 

19 maja 

17.30 Projekcja filmu „The Co(te)lette) Film” na postawie spektaklu Ann Van den Broek (reż. Mike Figgis, 2010)

19.00 Krakowski Teatr Tańca „Nesting” (2015, Polska)

 

20 maja

19.00 Ann van den Broek „Black Piece” by WArd/waRD (2014, Holandia)

 

21 maja 

10.00/11.00/12.15 Warsztaty dla dzieci „MAŁE KRoki”

16.00 Warsztaty dla niewidomych „(NIE)ZWYKŁE KRoki”

19.00 pokaz powarsztatowy - Warsztaty dla niewidomych „(NIE)ZWYKŁE KRoki”

 

22 maja

10.00/11.00/12.15 Warsztaty dla dzieci „MAŁE KRoki”

19.00 L-E-V Dance Company/Sharon Eyal and Gai Behar “OCD Love” (2015, Izrael)

 


Bilety:

Informacje o cenach biletów oraz linki do sprzedaży online znajdują się po opisem każdego ze spektakli.

 

Rezerwacje: tel. 12 424 45 28, 12 424 45 25

 

Kasa Biletowa w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jest czynna na godzinę przed wydarzeniami biletowanymi.


Kasa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków) czynna w godzinach:

w poniedziałki 10.00-14.00 oraz 14.30-18.00  

od wtorku do soboty 9.00-14.00 oraz 14.30-19.00 

w niedziele 15.00 - 19.00 - jeśli jest grany spektakl 

 

Na projekcje wstęp jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem szwajda@mos.art.pl

Na warsztaty wstęp jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc pod adresem trybon@mos.art.pl

 

----

TICKET SALES:

 

booking – 12 424 45 25, 12 424 45 28

 

Małopolski Ogród Sztuki (ul. Rajska 12):

an hour before all ticketed events.

 

Juliusz Słowacki Theatre in Kraków (pl. Św. Ducha 1):

Monday 10.00 am – 2.00 pm and 2.30 pm – 6.00 pm

Tuesday through Saturday 9.00 am – 2.00 pm

and 2.30 pm – 7.00 pm

on Sunday 3.00 pm – 7.00 pm on dates of performances

 

screenings: free entrance, registration: szwajda@mos.art.pl

workshops: free entrance, registration: trybon@mos.art.pl

 

Dodatkowe informacje:

Projket dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner

 

Patronat medialny:

 

       

 

22 Maja 2016

21 Maja 2016

20 Maja 2016

19 Maja 2016

18 Maja 2016

17 Maja 2016

16 Maja 2016

15 Maja 2016

14 Maja 2016

13 Maja 2016

17 Maja 2015

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej